Zápisky z přednášek na Matematicko-fyzikální fakultě UK (in Czech)

 • Lineární algebra I
  • Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, operace s maticemi, algebraická tělesa, vektorové prostory, lineární nezávislost, lineární zobrazení, skalární součin, ortogonalita.
 • Lineární algebra II
  • Permutace, determinant, vlastní čísla a vlastní vektory, pozitivně definitní matice, kvadratické formy.
 • Lineární programování
 • Matematická analýza I
  • Reálná čísla, posloupnosti, limity, funkce, derivace, řady.
 • Matematická analýza II.
 • Matematická analýza III.
 • Diskrétní matematika
 • Kombinatorika a grafy
 • Základy spojité optimalizace